Az MRTZS megalakításának célja

Szétszóratásban élõ népünk és a szétszakítottság állapotába jutott egyházunk iránti hivatástudattal és felelõsséggel, Isten Lelkétõl indíttatva, a különböző országokban élõ magyar reformátusság együttmûködésének biztosítása céljából - Tanácskozó Zsinat-ot hoz létre, nyitottan valamennyi egyháztestükkel együtt élõ református testvérek felé. Hitelvi szempontból a Heidelbergi Káté-t és a Második Helvét Hitvallás-t követi, minden törekvésével Isten országát építi, s így az Úr Jézus Krisztustól nyert misszióját teljesíti.

Tanácskozó Zsinat a magyar reformátusság konzultativ, reprezentativ és demonstrativ szervezete. Célja és feladata a zsinatok, egyháztestek, egyházkerületek és közösségek közös tennivalóinak megtárgyalása, egymás tájékoztatása és az együtt megoldandó tevékenységük összehangolása. Átfogó és egyetemes érvényû kérdésekben biztosítja az egységes magyar református véleménynyilvánítást, megjeleníti a református identitást, ápolja a reformátori örökséget, s ezzel a különbözõ országokban élõ magyar reformátusság anyaszentegyházának megújítását és hazájának javát szolgálja.

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata alkotó tagjai

 • Dunamelléki Református Egyházkerület 1092 Budapest,IX.ker., Ráday u. 28.
 • Dunántúli Református Egyházkerület 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 26.
 • Tiszáninneni Református Egyházkerület 3501 Miskolc, Kossuth u. 17.
 • Tiszántúli Református Egyházkerület 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
 • Az Erdélyi Református Egyházkerület 3400 Kolozsvár /Cluj/str. Bratianu nr. 51.
 • A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 3700 Nagyvárad /Oradea/ str. Kalvin nr 1.
 • A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Komarno, Jókai u. 33.
 • A Kárpátaljai Református Egyház 295510 Beregszász, Hmelnickij u. 9.
 • A Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház 24323 Feketics u. Bratstva 26.
 • Horvátországi Református Egyház R.V. Macek 6.
 • Szlovéniai Református Egyház 69207 Szécsiszentlászló /Motvorjevci, Prosenjakovci
 • Hollandiai Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozó Szolgálat NL-2501 HE Den Haag P.O.B.10.249 Hollandia és
  A Nyugateurópai Magyarnyelvû Református Lelkigondozó Szolgálat 43 S-226 57 Lund, Jordalbalksv Svédország
 • Az Amerikai-Magyar Református Egyház 13 Grove street Poughkeepsie N.Y. 12601 USA
 • A Kálvin Egyházkerület 493 Amboy Avenue, Perth Amboy N.J. 08861 USA
 • A Kanadai Magyar Református Egyház 185 Marshall Avenue, Delhi Ont. N4B 1B
 • A Dél-Amerikai Magyar Református Egyház C.Ramon Freire 1739, 1426 Buenos Aires Argentina
 • Az Ausztráliai Magyar Református Egyházak Közössége 76 Rosehill Rd. Lower Plenty 3039 Victoria, Ausztrália

 

Az alkotó tagok képviselõi:

a.) tisztségüknél fogva a tagegyházak mindenkor hivatalban levõ püspökei és fõgondnokai. Püspöki tiszt nem léte esetén lelkészi és világi elnöke. Akadályoztatásuk esetén a hivatkozott személyek hivatali helyettesei járnak el.

b.) a tagegyházak által 6 évre megválasztott küldöttek,- fele részben lelkészi,- fele részben világi küldöttek az alábbi számarány szerint: Bővebben…

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata munkabizottságai

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata tanácskozásainak eredményes elõkészítése és feladatainak végrehajtása érdekében legalább 5 tagból álló munkabizottságokat hozott létre.

A létrehozott munkabizottságok:

 • teológiai bizottság
 • egyházjogi bizottság
 • liturgiai bizottság
 • énekügyi bizottság
 • iskolaügyi bizottság
 • sajtóbizottság
 • diakóniai bizottság
 • szórvány bizottság
 • missziói bizottság
 • presbiteri bizottság
 • második nemzedék bizottság

A MRETZS éves imatémái

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata éves imatémái elé

Szétszórattunk a világ négy égtája felé, de Isten kegyelme lélekben összetart. És minden megvalósuló emberi kapcsolatban adatott számunkra az evangéliumi parancs: ” Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok ” ( Jak. 5,16 ).

“Amit könyörgésetekben kértek, azt megkapjátok, ha hittel kéritek” ígérete pedig páratlan lehetoség a hívo református ember számára. Ezért tudja környezetéért, egyházáért, népéért, sot a teremtett világért való felelosség boldog terhét magára venni.

Így bocsátjuk a MRETZS tagegyházainak, hívo népének rendelkezésére ezt a 12 hónapra elosztott imafonalat, melyben egy-egy régió egyházi életébol adunk ízelítot. A kérések és hálatémák, pedig abban segítenek, hogy életükbe, örömeikbe és gondjaikba is betekinthessünk.

Kérjük a tagegyházakat, egyházi lapjaikban, körleveleikben közöljék le, gyülekezeteikbe juttassák el az imaprogramot és a vasárnapi istentisztelet hírdetési alkalmán olvassák fel az arról az egyházról való tájékoztatót, amelyért imádkoztak, és a másolatát lehetoség szerint osszák ki a hívek között. Hisszük, hogy az imádság szálai Isten kegyelmébol még inkább össze fognak kötni bennünket.

Természetesen azzal a tudattal bocsátjuk a nyilvánosság elé, hogy minden újabb információt, imakérést, illetve köszönetet örömmel fogadunk.

Segítsen bennünket imádságaink elmélyítésében Megváltó Urunkba vetett hitünk, nem felejtve, hogy “Aki hálával áldozik, az dicsoít engem”.

Ámen.

 • A Magyarországi Református Egyház imatémái
  • A Dunamelléki Református Egyházkerület imatémái:
  • A Dunántúli Református Egyházkerület imatémái:
  • A Tiszáninneni Református Egyházkerület imatémái:
  • A Tiszántúli Református egyházkerület imatémái:
 • A Romániai Református Egyház imatémái:
  • Az Erdélyi Református Egyházkerület imatémái:
  • A Királyhágómelléki Református Egyházkerület imatémái:
 • A Kárpátaljai Református Egyház imatémái:
 • A Szlovákiai Református Egyház imatémái:
 • A Kis-Jugoszlávia és Horvátország református egyházai imatémái:
 • A Nyugat-Európai Magyarnyelvu Református Lelkigondozó Szolgálat imatémái:
 • Az Amerikai Magyar Református Egyházak imatémái:
  • Az Amerikai Magyar Református Egyház imatémái:
  • A Kálvin Egyházkerület imatémái:
  • A Kanadai Református Egyház imatémái:
  • A Dél-Amerikai Református Egyház imatémái:
 • Az Ausztrália Magyar Református Egyházak közösségének imatémái:

Bővebben…

Közös liturgia

 • A vasárnap délelõtti istentisztelet rendje
 • A vasárnap délelõtti istentisztelet rendje kereszteléssel
 • A vasárnap délelõtti istentisztelet rendje úrvacsorával

A vasárnap délelõtti istentisztelet rendje

(Amikor a harangozás abba marad, gyülekezõ ének, vagy orgona elõjáték hangzik.)

1. Invokáció.

 • Az istentisztelet nem történhet Isten segítségül hívása nélkül. Ezért ennek elején ott kell lennie az invokációnak:

  „A mi segítségünk (vagy segedelmünk) legyen Istentõl, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz Isten. Ámen.”

  Az invokációra a gyülekezet feláll, hogy kifejezze Isten elõtti tiszteletét.
  Az invokáció nem a lelkipásztor magánügye. Ezért az Ámen-re (itt is és mindenütt)
  A gyülekezet hangosan feleli: ÁMEN.

 • 2. Apostoli köszöntés és a gyülekezet válasza. Bővebben…

Magyar Református Egyázak Tanácskozó Zsinata (MRETZS)