Zsinat címkével jelölt bejegyzések

Az MRTZS megalakításának célja

Szétszóratásban élõ népünk és a szétszakítottság állapotába jutott egyházunk iránti hivatástudattal és felelõsséggel, Isten Lelkétõl indíttatva, a különböző országokban élõ magyar reformátusság együttmûködésének biztosítása céljából - Tanácskozó Zsinat-ot hoz létre, nyitottan valamennyi egyháztestükkel együtt élõ református testvérek felé. Hitelvi szempontból a Heidelbergi Káté-t és a Második Helvét Hitvallás-t követi, minden törekvésével Isten országát építi, s így az Úr Jézus Krisztustól nyert misszióját teljesíti.

Tanácskozó Zsinat a magyar reformátusság konzultativ, reprezentativ és demonstrativ szervezete. Célja és feladata a zsinatok, egyháztestek, egyházkerületek és közösségek közös tennivalóinak megtárgyalása, egymás tájékoztatása és az együtt megoldandó tevékenységük összehangolása. Átfogó és egyetemes érvényû kérdésekben biztosítja az egységes magyar református véleménynyilvánítást, megjeleníti a református identitást, ápolja a reformátori örökséget, s ezzel a különbözõ országokban élõ magyar reformátusság anyaszentegyházának megújítását és hazájának javát szolgálja.